Replay du vendredi 3 janvier 2020

Un oeuf parfait - A perfekt Ei

- Mis à jour le

Chantez vous aussi pour le nouvel an ? ehr singe fer s’neue Johr ? Ja.. awer numme will’s zuem thema basst.. un fer d’litt anzereje mitzemache am gsangwettbewerb …

oeuf parfait?
oeuf parfait? © Getty

-ehr singe fer s’neue Johr ?

Ja.. awer numme will’s zuem thema basst.. un fer d’litt anzereje mitzemache am gsangwettbewerb … Ei ei  ei ei  e ei une carambar !!! ei ei e ei ei !!  s’Ei word diss Johr gross gschriwe !!!mer komme uff s’einfache zeruck !!! sogar in de groose restaurants isch’s de schlager ! alli serviere euch das s’perfekte ei.. wie mer bie 64 grad koche muess.. un achtung.. 45 minute !! s’isch licht muesch awer e thermometer hann.. mer sot everhaupt numme noch koche mit eme thermometer !! so wie mer bumse sott mit eme thermometer denn de kerper von de frau muess e bsonderi temperatur hann fer ass es e bubbelee gibt !!

-    wann’s beliebt ! mer redde von de eier !!

Mer redde von dem was se in alle guete restaurants welle reussiere : s’perfekete ei… numme wann ‘s dheim witt koche fer s’Frejstick muesch e stund vorher uff stehn denn, wie gsaït : es  brucht lang !!aarig lang ! es word awer perfekt !! es gibt sonnigi dee welle e perfektes gsottenes ei !!  sogar de Charles von england isch fan von guet gsottene eier !! doo wie s’wisse noch e bissel loddel wie de speck an de schunke von de mamema wann se im shortele uff’em elektrischs teppi rum hipselt un s’gaale muess laufig sin awer nit soo arrig ungfahr wie e gueti béchamel !! es isch nit licht !! dee wie  d’eier siede fer de charles dee muen bis zue 7 mol anfange !! 7 eier wie verdaïifelt ware ass der e perfektes ei schlucke kann am morje !!

-  jedes ei sied sich andersch !!

Ja.. denn achtung es kommt uff d’luftverchmutzung aan .. demnoch ass d’luft verschmuttzt brucht s’wasser meh oder wenier zitt fer ze koche .. un waje dem krampf gedings wie d’hiehner esse isch nit jedes e iso kompakt wie e anders.. un noo kommt’s au uff s’hiehnerloch aan ! denn d’hiehnerlecher sin nit kalibiert also sin dee eier wie russkomme au nit kalibriert.. diss kann e hindernis sin an de perfektion…es isch wie bie de kinder.. wann mer will  e miss uff d’welt komme muess mer au  uffbasse was fer ei zuem loch russ kann Fâlle 

-    mer redde von de eier !!

Ja ! also ! diss alles fer euch ze saawe ass es nit licht isch e perfektes eu ze siede !!! am bescht namme ner lawerwurscht fer uff’s brit ze striche ma morje !! der lejt schun im frigo «  prêt à l’emploi