Replay du vendredi 4 janvier 2019

nei johr s'carta spiel

jeu de cartes
jeu de cartes © Getty

Emilienne redd niss fo de ganza alti càrta spehl die wucha ... 

kennen ehr de Ramsa ? nei ? also losst D'Emilienne verzehkt niss alles eber des càrtaspehl !