Replay du mardi 24 septembre 2019

Kääsdi #22 - 24. September 1792 - d’Biecher

- Mis à jour le

Hit welle mr lüeje eb ihr in de Schüel güet ghoricht hän! Es geht nämli um d'franzeesch Revolütion.

Livres - Bücher
Livres - Bücher © Getty - picture alliance

Anne 1792, während de Revolütion, sin alli 9025 Biecher vun de Bibliothek vun de Abtei vun Ewerschminschter konfisquiert worre, uf Strosburi gfiehrt worre, un effentlich zersteehrt worre.

En 1792, pendant la révolution française, les 9025 livres de la bibliothèque de l'abbaye d'Ebersmunster ont été confisqués, conduits à Strasbourg et détruits sur place publique.

1792, während der Französischen Revolution, wurden die 9.025 Bücher in der Bibliothek der Abtei Ebersmunster beschlagnahmt, nach Straßburg gebracht und öffentlich zerstört worden.